Vanliga frågor om intressebevakning­fullmakter

Ska du göra en intressebevakningsfullmakt för dig själv eller en närstående? Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om hur man gör och fastställer fullmakten.

 

Vanliga frågor om intressebevakning­fullmakter

Ska du göra en intressebevakningsfullmakt för dig själv eller en närstående? Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om hur man gör och fastställer fullmakten.

 

Vad är en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt är ett bra sätt att förbereda sig för framtiden. Det är en fullmakt med vilken man kan befullmäktiga en person att sköta ens ärenden ifall man själv blir oförmögen att göra det senare. 

Med en intressebevakningsfullmakt bestämmer du vem som kan sköta dina ärenden och hur de sköts när du själv inte kan fatta beslut. Där kan du berätta om dina egna önskemål om t.ex. hälso- och sjukvård, ekonomi eller egendomsförvaltning.

I en intressebevakningsfullmakt som upprättats på förhand fastställer fullmaktsgivaren fullmaktstagaren, det vill säga sin förtroendeperson, och de ärenden som fullmakten omfattar. Många tror att äktenskapet garanterar att maken vid behov kan sköta den andras ärenden eller den gemensamma egendomen på ett smidigt sätt. Så är dock inte fallet, utan rätten att företräda någon annan ska ordnas separat. När intressebevakningsfullmakten är i skick kan förtroendepersonen sköta löpande penningärenden, realisering av egendom eller andra personliga ärenden. En närstående som förordnats till intressebevakare är mer övervakad och hela processen pågår längre.

 • Fullmakten förvaras i den egna dokumentportföljen. I det skede när fullmaktsgivarens funktionsförmåga har försämrats, gör fullmaktstagaren en ansökan till MDB om bekräftelse av intressebevakningsfullmakten. Fullmaktstagaren ska till sin ansökan bifoga intressebevakningsfullmakten i original och ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren. När fullmakten har bekräftats får den befullmäktigade förtroendepersonen rätt att sköta fullmaktsgivarens ärenden.
 • Det lönar sig att upprätta intressebevakningsfullmakten tillsammans med en sakkunnig som känner till lagen. Experthjälp är viktig för att fullmakten ska vara juridiskt giltig när den bekräftas. Årligen blir cirka 20 procent av intressebevakningsfullmakterna av olika orsaker inte bekräftade.

Varje intressebevakningsfullmakt är individuell. Därför finns det ingen färdig mall som passar alla. Intressebevakningsfullmakten ska dock upprättas när du fortfarande är funktionsduglig.

 • När du gör en fullmakt ska du ta hjälp av en expert så att alla ärenden beaktas. Hjälp finns att få vid till exempel advokat- och rättshjälpsbyråer, juridiska byråer, banker och olika organisationer.
 • Välj en förvaltare som du vill ska sköta dina ärenden. Du kan också bestämma en sekundär förvaltare och ersättare. 
 • Anteckna vilka ärenden som ska skötas åt dig. Du kan också skriva in individuella önskemål i fullmakten.
 • När dokumentet är färdigt behöver du två ojäviga vittnen som är närvarande när det undertecknas.
 • Se till att din förvaltare vet var intressebevakningsfullmakten finns och får den i sin besittning om det blir aktuellt att fastställa fullmakten.
 • Intressebevakningsfullmakten skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för fastställelse först när du inte själv kan sköta dina egna ärenden.
 • Intressebevakningsfullmakten kan anpassas enligt din situation. Den upphör att gälla om din förvaltare meddelar att han eller hon avstår från sitt uppdrag eller om du ansöker om återkallande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Denna situation kan uppstå till exempel om du har blivit frisk från en allvarlig sjukdom och du kan sköta dina egna ärenden själv igen.

Vem kan upprätta en intressebevakningsfullmakt?

En intressebevakningsfullmakt kan upprättas av alla personer som fyllt 18 år och som förstår fullmaktens betydelse.  

Även en person som fått en diagnos kan upprätta en fullmakt, om personens förståelse för att göra det är tillräcklig. Vid behov kan man be läkaren om ett utlåtande i ärendet.

Vad ska en fullmakt innehålla?

Fullmakten ska upprättas skriftligt och innehålla följande:  

 • Fullmaktsgivaren, förvaltaren, syftet med fullmakten och ärenden som förvaltaren får sköta. 
 • En föreskrift enligt vilken fullmakten träder i kraft om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, nedsatt psykisk funktion, försvagat hälsotillstånd eller någon annan motsvarande omständighet blir oförmögen att sköta sina egna angelägenheter. 
 • Underskrifter av fullmaktsgivaren och två ojäviga vittnen.

Det lönar sig att göra fullmakten tillsammans med en expert så att de krav och formkrav som lagen ställer säkert uppfylls. Bland annat banker, advokatbyråer och juridiska byråer samt rättshjälpsbyråer hjälper med att upprätta intressebevakningsfullmakter.

I vilket dokument eller formulär görs fullmakten?

Det finns ingen enskild rätt mall för intressebevakningsfullmakter, utan varje fullmakt upprättas enligt fullmaktsgivarens individuella behov. Det är lätt att hitta olika mallar på webben. 

Det lönar sig dock alltid att be en expert om hjälp med att upprätta fullmakten, så att just din individuella situation beaktas och att den följer de krav som lagen ställer.

När träder intressebevakningsfullmakten i kraft? 

Fullmakten träder i kraft när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt den. Fullmaktstagaren ansöker om fastställande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta sina egna ärenden.

Hur fastställs fullmakten?

Fullmaktstagaren ansöker om fastställande av intressebevakningsfullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Till ansökan ska fullmakten i original samt ett läkarutlåtande där man tar ställning till fullmaktsgivarens förmåga att sköta sina ärenden bifogas. 

Fullmaktstagaren ska inom tre månader efter att fullmakten fastställts lämna in en egendomsförteckning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata över de av fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten gäller.

Kan min make/maka automatiskt fungera som min intressebevakningsfullmäktig?

Din make/maka kan inte automatiskt bevaka dina intressen, utan du måste alltid ge din make/maka en separat fullmakt genom en intressebevakningsfullmakt.

Vilka situationer är sådana där en intressebevakningsfullmäktig kan sköta mina ärenden? Måste jag intyga mitt försämrade hälsotillstånd i dessa situationer?

Den fullmäktige ansöker om fastställande av intressebevakningsfullmakten först när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta de ärenden som fullmakten gäller.

Då skickar den fullmäktige till MDB

 • ansökan
 • den originala intressebevakningsfullmakten i pappersform
 • läkarutlåtande av vilket framgår att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina ärenden.

Den fullmäktige måste själv skaffa läkarutlåtandet.
När MDB har bekräftat fullmakten kan den fullmäktige sköta de ärenden som fullmakten gäller.

 • Den fullmäktige kan till exempel sköta alla ekonomiska ärenden för fullmaktsgivaren om detta står i fullmakten.
 • Dessutom kan den fullmäktige sköta s.k. personliga ärenden, såsom ärenden som gäller fullmaktsgivarens boende och vård, om detta står i fullmakten. Den fullmäktige kan dock endast fatta beslut i dessa ärenden på fullmaktsgivarens vägnar om fullmaktsgivaren inte kan förstå ärendenas innebörd. Förmågan att förstå och fatta beslut bedöms av både den fullmäktige och en relevant instans, såsom en vårdinrättning, samt vid behov av en läkare som sista instans.

Hur övervakas en intressebevakningsfullmäktiges verksamhet? Kan den fullmäktige blanda ihop fullmaktsgivarens ärenden?

Om den intressebevakningsfullmäktige är befullmäktigad att sköta de ekonomiska angelägenheterna ska hen i början av sitt uppdrag lämna in en förteckning över fullmaktsgivarens tillgångar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om fullmaktsgivaren vill att också MDB eller någon annan aktör ska övervaka den fullmäktiges verksamhet, ska detta antecknas i intressebevakningsfullmakten.

När den intressebevakningsfullmäktiges uppdrag upphör ska hen lämna in en slutredovisning till den som i fortsättningen ska förvalta fullmaktsgivarens egendom. Den fullmäktige ska bland annat redogöra för fullmaktsgivarens tillgångar, skulder, och kontotransaktioner i slutredovisningen. Fullmaktsgivaren kan dock befria den fullmäktige från denna skyldighet genom att i intressebevakningsfullmakten skriva att den fullmäktige inte behöver göra en slutredovisning.

Om den fullmäktige orsakar fullmaktsgivaren skada är hen skyldig att ersätta skadan. Om MDB dessutom upptäcker att den fullmäktige inte sköter fullmaktsgivarens angelägenheter i enlighet med dennes intresse, kan MDB överväga att ordna skötseln av fullmaktsgivarens angelägenheter på annat sätt.

Kan det finnas två eller flera fullmäktiga?

Du kan utse flera fullmäktiga. Fundera då på om någon av dem kan sköta dina ärenden ensam eller om de måste sköta dem tillsammans. Skriv även detta i intressebevakningsfullmakten.
Dessutom kan du utse en eller flera andrahandsfullmäktiga och ersättare.

 • En andrahandsfullmäktig träder in och tar över uppgifterna om den ordinarie fullmäktige inte kan eller inte längre vill sköta uppgifterna av någon anledning.
 • En ersättare kan tillfälligt sköta den fullmäktiges uppgifter om den ordinarie fullmäktige till exempel insjuknar eller har förhinder.

Du kan upprätta en intressebevakningsfullmakt även om du inte kan utse någon andrahandsfullmäktig eller ersättare.

Vem skaffar det behövliga läkarintyget för fastställande av fullmakten?

För att fastställa fullmakten behöver den fullmäktige ett läkarintyg över att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina ärenden. Den fullmäktige har rätt att få ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren och det är den fullmäktiges uppgift att begära ett sådant. MDB ber alltså inte läkare om utlåtanden.

Det lönar sig för den fullmäktige att vara förberedd på att visa intressebevakningsfullmakten för läkaren. På så sätt kan läkaren försäkra sig om att personen som begär utlåtandet som fullmäktig har rätt att få det.
Om läkarutlåtandet inte finns som bilaga till ansökan, begär MDB det av den fullmäktige. Detta förlänger handläggningstiden för ärendet.

Det är specifikt från fall till fall hur nytt läkarutlåtandet måste vara.

Mer information för läkare finns på MDB:s webbplats.

När fastställs fullmakten och hur länge tar det?

Fullmakten fastställs först när fullmaktsgivaren inte kan sköta de ärenden som antecknats i fullmakten.

Då skickar den fullmäktige till MDB

 • ansökan
 • den originala fullmakten i pappersform
 • läkarutlåtande av vilket framgår att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina ärenden.

Samtidigt kan fullmaktsgivaren också lämna sitt samtycke till fastställandet av intressebevakningsfullmakten. Det påskyndar handläggningen av ärendet.

MDB handlägger ansökan inom cirka 2–3 månader. Den aktuella handläggningstiden finns på MDB:s webbplats.

I väntan på fastställandet lönar det sig att kontrollera om fullmaktsgivarens ärenden kan skötas på andra sätt. Dessa alternativ finns beskrivna till exempel på MDB:s webbplats (Intressebevakning och skötsel av någon annans angelägenheter).

Vad händer med fullmaktsgivarens Suomi.fi-fullmakter vid fastställandet av intressebevakningsfullmakten?

Vid fastställandet av intressebevakningsfullmakten förblir fullmaktsgivarens Suomi.fi-fullmakter i kraft. Fullmaktsgivaren kan även därefter ge nya Suomi.fi-fullmakter både till sin egen intressebevakningsfullmäktige och andra personer.

Den intressebevakningsfullmäktige får inte automatiskt Suomi.fi-fullmakter vid fastställandet av intressebevakningsfullmakten, utan fullmaktsgivaren måste ge dem separat. MDB utreder i skrivande stund av artikeln om elektronisk ärendehantering skulle vara möjligt för den intressebevakningsfullmäktige i enlighet med intressebevakningsfullmaktens behörighet.

Om däremot en intressebevakare förordnas för en person upphör de tidigare Suomi.fi-fullmakterna. Personen kan tills vidare inte ge Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi

Kan fullmaktsgivaren använda sina bankkoder vid fastställandet av fullmakten?

Ja. Fastställandet av fullmakten raderar inte fullmaktsgivarens bankkoder.
Fastställandet upphäver inte heller fullmaktsgivarens användarrätt till sina konton. Fullmaktsgivaren och den fullmäktige kan dock komma överens om att exempelvis den ena använder ena kontot och den andra använder det andra kontot. Fullmaktsgivaren har dock den slutliga beslutanderätten i fråga om sina konton.

Om fullmaktsgivaren använder sina tillgångar i strid med sitt eget intresse, kan en intressebevakare förordnas för hen. Till skillnad från den fullmäktige kan intressebevakaren fastställa vem eller vilka som får lyfta medel från huvudmannens (dvs. personen som står under intressebevakning) konto. Huvudmannen kan inte själv ange användarrättigheterna till sina bankkonton.

MDB handlägger ansökan inom cirka 2–3 månader. Den aktuella handläggningstiden finns på MDB:s webbplats.

Hur lång är handläggningstiden för en fullmakt?


Fler frågor och svar hittar du på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats