Jorma, Sanna ja Soile istuvat sohvalla

Vad ska skrivas in i intressebevakningsfullmakten? Jorma och Soile får hjälp med upprättandet

Sanna Sotaniemi, sakkunnig inom förmyndarverksamheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Soile och Jorma som är bekanta från Soffpotatisarna satte sig i soffan och bekantade sig tillsammans med guiden Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt. Du kan se och lyssna på diskussionen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas YouTube-kanal (textad på finska och svenska). De viktigaste punkterna i diskussionen har också sammanställts i denna artikel.

Eftersom guiden Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt också innehåller råd i frågor som gäller förordnad intressebevakning och intressebevakning för ett minderårigt barn, väljer man i början av guiden att man vill sköta sina egna ärenden – och att man själv kan sköta sina ärenden, men vill förbereda sig på framtiden och göra en intressebevakningsfullmakt.

Sanna berättar först om skillnaden mellan förordnande av intressebevakare och en intressebevakningsfullmakt. Officiellt avser man helt olika saker med intressebevakare och intressebevakningsfullmäktige.

Under diskussionen granskas upprättandet av en intressebevakningsfullmakt närmare med hjälp av avsnittet Intressebevakningsfullmaktens innehåll i guiden. I avsnittet beskrivs vad som ska ingå i intressebevakningsfullmakten.

Om man inte är säker på om man kan upprätta en intressebevakningsfullmakt på rätt sätt kan man kontakta en juridisk expert. ”Det är tryggare”, säger Soile.

Sanna berättar att det ofta vore bättre om det ens fanns en intressebevakningsfullmakt i grundform än ingen fullmakt alls. Man kan göra en sådan med guiden.

Ange i början fullmaktsgivarens och fullmaktstagarnas uppgifter

Soile frågar om de tillsammans med Jorma kan vara intressebevakningsfullmäktige för varandra – en bra fråga! Äktenskapet som sådant är inte en grund för att sköta någon annans ärenden, så det lönar sig att ha en intressebevakningsfullmakt och en make/maka som till exempel utsetts till primär intressebevakningsfullmäktige.

Sanna uppmanar dock till att fundera på om man sedan som äldre kan sköta en annans ärenden, eller om det ändå vore bättre att utse den yngre generationen, till exempel sina egna barn, som fullmäktigen.

I intressebevakningsfullmakten kan tre typer av intressebevakningsfullmäktige utses: en primär fullmäktige, en andrahandsfullmäktige och en ersättare. Andrahandsfullmäktige och ersättare är inte obligatoriska med det är bra att ha dom utsedda om sådana finns i den närmaste kretsen.

Ange vilka ekonomiska och egendomsrelaterade intressebevakningsfullmäktigen får sköta

Ekonomiska frågor behöver inte specificeras, men det är bra att ha en ”fastighetsklausul”. Med allmänna rättigheter att sköta ekonomiska ärenden får man till exempel sälja en bostadsaktie (till exempel en bostad i ett flervåningshus). Om det i fullmaktsgivarens egendom dock ingår mark- eller vattenbaserade ägor såsom en sommarstuga eller ett egnahemshus, ska man separat bevilja tillstånd för deras överlåtelse och pantsättning i intressebevakningsfullmakten. Sanna rekommenderar att man använder exempeltexten som finns i guiden.

Jorma märker i detta skede att fastighetsklausulen är till nytta för att man inte ska behöva utse en intressebevakare. Om man har en intressebevakare bör intressebevakaren också ansöka om MDB:s tillstånd för försäljning av fastigheten.

Ange vilka ärenden i anslutning till din vård och ditt boende intressebevakningsfullmäktigen får sköta

Med ärenden som gäller personen avses till exempel ärenden som gäller vård och boende. En sådan situation är till exempel då det är aktuellt för fullmaktsgivaren att flytta till ett annat ställe, till exempel ett servicehem.

Sanna förtydligar att intressebevakningsfullmäktigen kan ses som en person som står vid din sida och som fattar beslut i ärenden som gäller personen först när fullmaktsgivaren inte längre kan förstå dessa frågor.

Lägg till ett villkor för ikraftträdande

Villkoret för ikraftträdande måste finnas i fullmakten eftersom intressebevakningsfullmakten inte är giltig om den saknas.

Soile påpekar att det lönar sig att använda tid för att upprätta en intressebevakningsfullmakt och fundera på dess innehåll.

Jorma märker att läkaren är den som konstaterar att funktionsförmågan är nedsatt. Hur duktig makan än är så är hennes kompetens är inte enbart tillräcklig för att bedöma fullmäktigens funktionsförmåga.

Berätta för vilka situationer du behöver en andrahandsfullmäktig och en ersättare

En andrahandsfullmäktig behövs om den primära fullmäktigen är permanent förhindrad att sköta uppdraget.

En ersättare kan däremot behövas på grund av ett tillfälligt förhinder. Det kan till exempel vara fråga om en situation där den egentliga fullmäktigen på grund av ett tillfälligt förhinder, såsom en sjukdom, inte kan sköta uppdraget. En annan situation kunde vara att den egentliga fullmäktigen är jävig. En sådan jävssituation kan vara till exempel om intressebevakningsfullmäktigen är en familjemedlem och hen vill sälja den bostad som fullmaktsgivare äger till en annan familjemedlem. Därför är det bra att åtminstone en av ersättarna är en person utanför familjen.

Guiden ger råd om att det lönar sig att skriva ut för vilken situation en andrahandsfullmäktig eller ersättare har valts. Guiden innehåller en exempeltext för detta.

Jorma märker här att intressebevakningsfullmakten är för livet och upphör senast när fullmaktsgivaren avlider.

Bestäm vem som får se dina uppgifter

Lagen säger att fullmäktigen inte får berätta vidare om fullmaktsgivarens ärenden. Om man vill ge rätt att lämna uppgifter är det bra att skriva in det i fullmakten. Soile märker i exemplet att man kan specificera saker eller personer.

Bestäm hur intressebevakningsfullmäktigens verksamhet ska övervakas

När en intressebevakningsfullmäktig börjar sköta fullmaktsgivarens ekonomiska ärenden gör hen först en egendomsförteckning över fullmaktsgivarens egendom till MDB.

Få vill dock ålägga fullmäktigen årsredovisningsskyldighet. Det är möjligt att skapa öppenhet mellan fullmaktsgivarens övriga närstående och fullmäktigen på ett annat sätt: man kan i fullmakten ge vissa närstående rätt att diskutera fullmaktsgivarens ärenden. Utan ett sådant omnämnande hindrar sekretessbestämmelserna fullmäktigen att berätta om ärendena för andra.

När intressebevakningsfullmäktigens uppdrag upphör ska hen göra en slutredovisning. Det är också möjligt att befrias från denna slutredovisningsskyldighet om detta anges i fullmakten.

Jorma märker att det finns många saker som man kan snubbla på, så det lönar sig också att fundera noggrant på tillsynsärenden.

Underteckna intressebevakningsfullmakten i närvaro av vittnen

Soile upprepar ännu att man har vittnen som bevittnar underskriften. Sanna kompletterar med att de också intygar att fullmaktsgivaren har förstått intressebevakningsfullmaktens innebörd.

Tips: Du kan dessutom ge intressebevakningsfullmäktigen olika anvisningar

Sanna, Jorma och Soile diskuterade ännu separata anvisningar med vilka man kan komplettera intressebevakningsfullmakten. Om man till exempel gör en fullmakt i grundform kan man med anvisningarna berätta närmare för fullmaktstagaren hur man vill att ärendena ska skötas.

Jormas traktor är ett exempel på lösöre som man kan ge anvisningar om i anvisningen.

Ett svårt ämne som nu känns lite lättare

Slutligen konstaterar Soile och Jorma att saken nu är lite mer bekant och kanske till och med intressant.

Sanna påpekar att många saker kan underlättas med en intressebevakningsfullmakt – det är ett smart sätt att förbereda sig för framtiden. Jorma märker också att detta kan underlätta förverkligandet av den egna viljan och inte hamna i ”byråkratins kuggar”.

”Det verkar bra”, sa Soile.

”Jo, saken är klar”, tillägger Jorma.

Till sist drack vi förstås kaffe!

Se hela videon på YouTube och bekanta dig med guiden Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt!


Läs också: Den före detta boxaren Elina Gustafsson håller besluten i sina egna händer: ”Intressebevakningsfullmakt är en bra sak!”